Elevhälsa

Rektor, Camilla Jönsson. Nås på camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se.

Skolsköterska, Lotta Camp, arbetar måndag-onsdag samt fredag mellan kl 8-16.

Lotta nås på tel. 0415-517 90 eller lotta.camp@ludvigsborgsskolan.se

Specialpedagog, Christel Lennartsson. Nås på
christel.lennartsson@ludvigsborgsskolan.se

Kurator Oskar Jönsson arbetar varje onsdag och nås på
oskar. jonsson@ludvigsborgsskolan.se

Studie- och yrkesvägledare Ingrid Wallentin, bokas via LET .

Skolläkare, Monica Larsson, besöker skolan två gånger per termin och bokas via skolsköterska, se kalender.

Skolpsykolog, Ingemar Jönsson, bokas via LET.

Läs mer om verksamheten lite längre ner på sidan under LET.

Ludvigsborgs Friskola har ett elevhälsoteam kallat LET,  Ludvigsborgs Friskolas Elevhälso Team, läs mer i ”LET- Ludvigsborgs Friskolas Elevhälso Team” nedan. LET består av skolsköterska, specialpedag, logoped, kurator, skolpsykolog, SYV , skolläkare och rektor. LET håller  möten varje vecka och går igenom hur eleverna på skolan mår.

För att alla ska må bra arbetar vi förebyggande mot all form av diskriminering och kränkande behandling. Läs mer i vår ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” samt i ”Värdegrund”. Dessa dokument revideras årligen vid läsårs slut av all personal på skolan. Därefter går klassföreståndare, åldersadekvat, igenom med sin klass vid bästa läsårs start.

Dokument:

Ludvigsborgs Friskolas Värdegrund

Drogpolicy

Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling

Ludvigsborgs Friskolas ElevhälsoTeam – LET

 

Skolsköterskans program

Vi som arbetar inom Skolhälsovården är skolsköterska och skolläkare. Vi samarbetar med övriga i Elevhälsoteamet samt övrig personal.

Skolläkare kommer till skolan 2 gånger per termin och träffas då efter överenskommelse. Tid bokas genom skolsköterska.

Meddela alltid återbud till överenskomna möten snarast.

Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem”

Ur skollagen 14:e kapitel, paragraf 2

Elevhälsan vid Ludvigsborgs Friskola erbjuder följande hälsoundersökningar:

Förskoleklass: Hälsouppgift ifylles av föräldrarna och lämnas till skolsköterskan. Besök av skolsköterskan på höstterminen. Elevhälsosamtal tillsammans med föräldrarna på vår-terminen.

Åk 1: Läkarundersökning erbjuds.

Åk 2: Längd- och viktkontroll samt synundersökning: Vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka.

Åk 3: Livräddande första hjälp i skolan

Åk 4: Längd- och viktkontroll samt syn- hörsel- och ryggundersökning. Erbjudande om läkarundersökning.

Åk 5: Samtal i tjej- och killgrupper om vad som händer i kroppen vid puberteten. Livräddande första hjälp i skolan.

Erbjudande HPV-vaccination flickor.

Åk 6: Längd- och viktkontroll samt syn- och ryggundersökning. Sex och samlevnadssamtal

Elever med extra behov undersöks även däremellan. Vid läkarundersökning av barnen i åk 1 ser vi helst att föräldrarna är närvarande.

Föräldrainformation om Skolhälsovården

Utöver hälsoundersökningarna har skolsköterskan även en stödjande och rådgivande funktion för elever, föräldrar och personal.

Eleverna som går i förskolan ingår numera också under elevhälsovårdens ansvar. Inför skolstarten träffar skolsköterskan dessa barn för en skolförberedande undersökning.

Vid vaccineringarna i åk 2 får de föräldrar som vill gärna närvara.

All verksamhet inom elevvården är kostnadsfri.

Vi arbetar under tystnadsplikt.