Elevhälsa

Rektor, Camilla Jönsson. Nås på camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se.

Skolsköterska, Lotta Camp, arbetar måndag-onsdag samt fredag mellan kl 8-16. Nås på tel. 0760-22 88 50 eller lotta.camp@ludvigsborgsskolan.se

Specialpedagog, Ida Lundahl. Nås på
ida.lundahl@ludvigsborgsskolan.se

Kurator, Oskar Jönsson arbetar varje onsdag och nås på
oskar.jonsson@ludvigsborgsskolan.se

Studie- och yrkesvägledare, Ingrid Wallentin, bokas via LET .

Skolläkare, Monica Larsson, besöker skolan två gånger per termin och bokas via skolsköterska, se kalender.

Skolpsykolog, Pernilla Berggren, bokas via LET.

Ludvigsborgs Friskola har ett elevhälsoteam kallat LET,  Ludvigsborgs Friskolas Elevhälso Team, läs mer i ”LET- Ludvigsborgs Friskolas Elevhälso Team” nedan. LET består av skolsköterska, specialpedagog, kurator, skolpsykolog, SYV , skolläkare och rektor. LET håller möten varje onsdag och går igenom hur eleverna på skolan mår.

Minst en gång per termin samlas LET för en heldag där man arbetar med nulägesanalys av elevhälsans uppdrag på Ludvigsborgs Friskola samt med aktuella och utvecklande frågor kopplat till elevhälsans uppdrag.

För att alla ska må bra arbetar vi förebyggande mot all form av diskriminering och kränkande behandling. Läs mer i vår ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” samt i ”Värdegrund”. Dessa dokument revideras årligen vid läsårs slut av all personal på skolan. Därefter går klassföreståndare, åldersadekvat, igenom med sin klass vid läsårs start.

Som vårdnadshavare och/eller elev är du alltid välkommen att kontakta oss om det är något du önskar ta upp, undrar eller behöver stöd i.

Dokument:

Ludvigsborgs Friskolas Värdegrund

Drogpolicy

Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling

Ludvigsborgs Friskolas ElevhälsoTeam – LET

 

Elevhälsans Medicinska Insats

Elevhälsans medicinska insats (EMI) ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Den ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och erbjuds alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasieskolan. Det är en fortsättning på den hälsovård som BVC erbjuder yngre barn. Den är kostnadsfri och frivillig. Skolsköterskan arbetar för att eleverna ska grundlägga en god hälsa som de kan ta med sig vidare i livet. Hos skolsköterskan kan eleverna få hälsosamtal, hälsobesök, hälsoundervisning och vaccinationer.

 SKOLSKÖTERSKAN är en del av elevhälsoteamet på skolan och bildar tillsammans med skolläkare elevhälsans medicinska insats, EMI.

I elevhälsoteamet ingår också kurator, psykolog, specialpedagog och  SYV. Rektor är med och leder elevhälsoteamets arbete.

En viktig del för EMI är arbetet tillsammans med elevhälsoteamet och att delta i främjande och förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Elevhälsans medicinska insats erbjuder hälsobesök som innehåller olika undersökningar till alla elever.

I hälsobesöken ingår även hälsosamtal där eleven ges möjlighet att prata om livsstilsrelaterade frågor och skolsituation. Hälsobesöken har olika innehåll i olika årskurser. Syftet med hälsobesöken är att stärka elevernas hälsa och att tidigt upptäcka elever som behöver anpassningar och särskilt stöd för att nå utbildningens mål. Utöver vad som styrs av skollagen ingår det i skolsköterskans uppdrag att erbjuda vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Skolsköterskan lyder inte bara under skollagen utan även under hälso- och sjukvårdslagslagen som ger ett tydligt uppdrag att arbeta för att förebygga ohälsa.

Hälsobesöket syftar till att främja en god hälsa och bra livsstilsval, att motivera till att bibehålla redan goda vanor samt att tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser. Skolsköterskan tar vid där BVC slutar och genomför hälsobesök och andra uppgifter enligt ett basprogram.

SKOLLÄKARE kommer till skolan 2 gånger/ termin.

Om en elev har skolrelaterade ohälsa kan skolläkaren utföra planerade undersökningar. Dessa besök bokas via skolsköterskan.  

                                                                                

                                                         BASPROGRAM
För hälsobesök och vaccinationer

 

Förskoleklass Hälsosamtal, tillväxt-, rygg-, syn- och hörselkontroll.
   
Åk 2 Hälsosamtal och tillväxtkontroll.

Vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund.

   
Åk 4 Hälsosamtal, tillväxt-, rygg- och synkontroll.
Åk 5 Pubertetsundervisning.

Vaccination mot HPV. 

   
Åk 7 Hälsosamtal, tillväxt-, rygg-, syn- och hörselkontroll. Även kontroll av färgseendet.
Åk 8

ÅK 9

 

Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Vuxen HLR med hjärtstartare i samarbete med idrottslärare.

Vid behov kan ytterligare kontroller tillkomma

 

Behovsanpassad kost

Skolan serverar behovsanpassad kost till elev som av medicinska, etiska eller religiösa skäl inte kan äta vissa livsmedel. Det kan erbjudas vegetariskt alternativ och laktosfri mjölk utan krav på läkarintyg.

Nötter och mandel används inte i köken.

Du som ansöker om specialkost av medicinska skäl behöver bifoga ett intyg från läkare eller dietist där det ordineras utifrån en medicinsk grund.

Vid behov av vegetarisk kost eller kost av religiösa skäl behövs blankett för behovsanpassad kost fyllas i av vårdnadshavare. Blanketten finns att få hos skolsköterskan.  

Meddela lärare

Om ditt barn har till exempel synnedsättning, använder glasögon, hörselnedsättning, använder hörselhjälpmedel, allergi eller annat som är viktigt måste du som vårdnadshavare meddelar den pedagogiska personalen så att skolsituationen kan optimeras, kom ihåg att även meddela berörd fritidspersonal.

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakta skolsköterskan. 

Meddela alltid återbud till överenskomna möten snarast.