Årskurs F-9

Förskoleklassen
22 elever. Förskollärare  Eva Borgman och Gunilla Rosberg.

Klass 1
22 elever. Klassföreståndare Sandra Nilsson. Resurs Markus Ingemansson och Jessica Bengtsson

Klass 2
20 elever. Klassföreståndare Anna-Lena Bengtsson-Fager

Klass 3
24 elever. Klassföreståndare Kristoffer Jönsson
Resurs Anders Broberg och Oskar Jönsson.

Klass 4
22 elever. Klassföreståndare Helena Grahn. Resurs My Johansson

Klass 5
22 elever. Klassföreståndare Hanna Björk.

Klass 6
17 elever. Klassföreståndare Jonas Krogsgaard och Camilla Jönsson.
Resurs Oskar Jönsson.

Klass 7a
17 elever. Klassföreståndare Isak Ringner och Sandra Bjerrehus.

Klass 7b
17 elever. Klassföreståndare Anna Blom, Patrik Oxenholt och Ann-Sofie Dehman (föräldraledig).

Klass 8a
20 elever. Klassföreståndare Anna Strängby och Erik Florell

Klass 8b
19 elever. Klassföreståndare Anders Broberg, Tobias Persson och Thord Andersson.

Klass 9
21 elever. Klassföreståndare Elisabeth Ahrent och Roberto Rosson.
Resurs Frank Häll.

Siktar du högt? VARMT VÄLKOMMEN till en Ny Modern Skola!!
Våra ledord trygghet och kvalitet ger dig som elev en god utbildning där vi arbetar för att du som elev når högre genom;

  • Välutbildade, behöriga & engagerade lärare
  • Mindre klasser
  • Personlig bärbar elevdator för interaktiv undervisning
  • Coachsamtal för högre måluppfyllelse 
  • Lärarledd läxhjälp 2 dagar i veckan
  • Väl inarbetat värdegrundsarbete
  • Starkt elevinflytande
  • Skolbuss från/till Hörby & Höör i anslutning till skoldagens början/slut

Av intervjuer med elever och lärare framgår att skolmiljön på Ludvigsborgs friskola präglas av trygghet och studiero. Av dokument som Skolinspektionen tagit del av framgår att det vid skolenheten genomförs ett systematiskt arbete och åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av eleverna. Rektorn och personal vidtar vid behov nödvändiga åtgärder för att säkerställa elevernas trygghet och studiero. Skolinspektionen fick vid senaste tillsynstillfället 2016 träffa en personalkår som samfällt vittnade om en trivsam, tillåtande och tillfredsställande atmosfär på skolan, en uppfattning som undantagslöst delades av elever, rektor och huvudmannens styrelseordförande.

Välkommen att ringa rektor Camilla Jönsson 0415-517 60, eller camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se