Årskurs F-9

Förskoleklassen
21 elever. Förskollärare Gunilla Rosberg och Eva Borgman.

Klass 1
24 elever. Klf Sandra Nilsson och Ann-Sofie Dehman
Elevassistent Anna Christoffersson

Klass 2
15 elever. Klf Anna-Lena Bengtsson Fager
Resurs Carin Sandström

Klass 3
15 elever. Klf Kristoffer Jönsson och Tobias Persson

Klass 4
19 elever Klf Helena Grahn
Resurs Lotta Gustafsson

Klass 5
20 elever. Klf Hanna Björk och Anna Oleandersson

Klass 6
19 elever. Klf Jonas Krogsgaard och Camilla Jönsson

Klass 7
21elever. Klf Isak Ringner och Matilda Fredriksdotter

Klass 8
21 elever. Klf Sofi Erik Florell och Anna Strängby

Klass 9
20 elever. Klf Erica Tengblad och Elisabeth Ahrent

Siktar du högt? VARMT VÄLKOMMEN till en Ny Modern Skola!!

Våra ledord trygghet och kvalitet ger dig som elev en god utbildning där vi arbetar för att du som elev når högre genom;

  • Välutbildade, engagerade lärare
  • Mindre klasser
  • Personlig bärbar elevdator för interaktiv undervisning
  • Coachsamtal för högre måluppfyllelse i samtliga ämnen varje månad
  • Lärarledd läxhjälp 2 dagar i veckan
  • Väl inarbetat värdegrundsarbete
  • Starkt elevinflytande
  • Skolbuss från/till Hörby & Höör i anslutning till skoldagens början/slut

Hämtat från Skolinspektionens rapport, 2011-11-01, gällande Ludvigsborgs Friskola;

De nationella ämnesproven i årskurs 5 år 2010 visar att i princip samtliga elever nådde kunskapskraven i svenska, engelska och matematik. I rektors sammanställning av måluppfyllelse för eleverna i årskurs 5 år 2010 som Skolinspektionen tagit del av framgår att mellan 88 och 100 procent av eleverna nådde målen i sexton av skolans ämne. Av intervjuer med elever och lärare framgår att skolmiljön på Ludvigsborgs friskola präglas av trygghet och studiero. Av dokument som Skolinspektionen tagit del av framgår att det vid skolenheten genomförs ett systematiskt arbete och åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av eleverna. Rektorn och personal vidtar vid behov nödvändiga åtgärder för att säkerställa elevernas trygghet och studiero. Skolinspektionen fick vid tillsynstillfället träffa en personalkår som samfällt vittnade om en trivsam, tillåtande och tillfredsställande atmosfär på skolan, en uppfattning som undantagslöst delades av elever, rektor och huvudmannens styrelseordförande.

Välkommen att ringa rektor Camilla Jönsson 0415-517 60, eller camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se

Comments are closed.