Årskurs F-9

Förskoleklassen
25 elever. Förskollärare  Eva Borgman och Gunilla Rosberg. 

Klass 1
17 elever. Klassföreståndare Anna-Lena Bengtsson-Fager. Resurs Ellinor Leijon.

Klass 2
22 elever. Kristoffer Jönsson. Resurs Anders Broberg. 

Klass 3
22 elever. Sandra Nilsson. Resurs Markus Ingemansson och Jessica Bengtsson.

Klass 4
22 elever. Klassföreståndare Hanna Björk. Resurs Tobias Persson.

Klass 5
24 elever. Klassföreståndare Jonas Krogsgaard och Camilla Jönsson Resurs André Wideheim Ekelund.

Klass 6
22 elever. Klassföreståndare AnnSofi Dehman. Resurs André Wideheim Ekelund.

Klass 7a
19 elever. Klassföreståndare Anna Strängby och Erik Florell.
Resurs Anna Andersson.

Klass 7b
17 elever. Klassföreståndare EwaMona Håkansson, Gustav Jönsson och Patrik Oxenholt. Resurs Anna Andersson.

Klass 8
20 elever. Klassföreståndare Elisabeth Ahrent och Roberto Rosson. Resurs Oskar Jönsson. 

Klass 9a
15 elever. Klassföreståndare Sandra Bjerrehus och Isak Ringner.

Klass 9b
16 elever. Klassföreståndare Anna Blom och AnnSofi Dehman.

Siktar du högt? VARMT VÄLKOMMEN till en Ny Modern Skola!!
Våra ledord trygghet och kvalitet ger dig som elev en god utbildning där vi arbetar för att du som elev når högre genom;

  • Välutbildade, behöriga & engagerade lärare
  • Mindre klasser
  • Personlig bärbar elevdator för interaktiv undervisning
  • Coachsamtal för högre måluppfyllelse 
  • Lärarledd läxhjälp 2 dagar i veckan
  • Väl inarbetat värdegrundsarbete
  • Starkt elevinflytande
  • Skolbuss från/till Hörby & Höör i anslutning till skoldagens början/slut

Av intervjuer med elever och lärare framgår att skolmiljön på Ludvigsborgs friskola präglas av trygghet och studiero. Av dokument som Skolinspektionen tagit del av framgår att det vid skolenheten genomförs ett systematiskt arbete och åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av eleverna. Rektorn och personal vidtar vid behov nödvändiga åtgärder för att säkerställa elevernas trygghet och studiero. Skolinspektionen fick vid senaste tillsynstillfället 2016 träffa en personalkår som samfällt vittnade om en trivsam, tillåtande och tillfredsställande atmosfär på skolan, en uppfattning som undantagslöst delades av elever, rektor och huvudmannens styrelseordförande.

Välkommen att ringa rektor Camilla Jönsson 0415-517 60, eller camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se