Drogpolicy

Drogpolicy
Ludvigsborgs Friskola och fritidshem är en drogfri skola och arbetsplats.
Det innebär att samtliga anställda och elever inte får använda eller vara påverkade av
droger under arbetstid. All användning av narkotika eller narkotiska preparat som inte är
medicinskt betingat är dessutom olagligt. Samtlig personal vid Ludvigsborgs Friskola har
skyldighet att vid misstanke om droganvändning, rapportera detta till rektor som därefter
rapporterar till elevhälsan, huvudman och vårdnadshavare.
Information om Ludvigsborgs Friskolas förebyggande arbete mot
Tobak, Alkohol och Droger, ANT

Drogpolicy för elever i de årskurserna, F-4, på Ludvigsborgs Friskola:
– Vi utgår från spontana diskussioner utifrån barnens egna upplevelser och
berättelser
– Skolan tar upp ämnet i lämplig skönlitteratur som kan fungera som
diskussionsunderlag.
Drogpolicy för barn i de årskurserna, 5-9, på Ludvigsborgs Friskola:
– Vi bjuder hit organisationer som arbetar förebyggande mot alkohol, tobak samt
narkotika, ANT.
– Skolsköterskan arbetar med förebyggande droginformation i åk 5,6 och 8. I åk 5 i
uppdelade flick/pojkgrupper. I åk 8 i ”en till en” situation.
– Skolsköterska informerar åk 5,6 och 9 om UMO.
– När vi läser om kroppen i SO/NO ämnen kommer vi in på alkohol, narkotika och
dess skadliga inverkan på kroppen samt drogernas följdpåverkan på individ och
samhälle.
– Vi har gemensam läsning av ”Opaljakten” i åk 6 och därefter arbete med
tillhörande diskussionsunderlag.
– F d polis och nu lärare håller årlig föreläsning för årskurs 6-9 om ANT. Autentiska
bilder visas och föreläsning hålls, därefter diskussion och frågor.
– Läger i början av åk 7 – ett samarrangemang mellan skola/polis/individ och
familj.
Det är viktigt att eleverna lär sig att ta ställning mot droger och vågar säga NEJ.
Som vårdnadshavare kan du:
– Uppmuntra ditt barn att avstå från tobak, alkohol och droger
– Prata mycket med ditt barn och svara på frågor.
– Lär känna ditt barns vänner.
– Ät minst en måltid tillsammans.
– Ta tydligt ställning mot alkohol, tobak och narkotika.
– Uppmuntra ditt barn att gå med i en förening.
– Ha fasta tider för när ditt barn ska komma hem på kvällen.
– Sätt tydliga gränser

– Ta del av information från websajten www.UMO.se
Handlingsplan
– Samtlig personal vid Ludvigsborgs Friskola har skyldighet att vid misstanke om
droganvändning, rapportera detta till rektor som därefter rapporterar till
elevhälsan och huvudman.
– Elev kallas till samtal med rektor
– Vårdnadshavare kontaktas av rektor
– Skyndsamt EVK, där rektor även Individ och Familj, Socialtjänsten, bjuds in.

Uppdaterad 2023-08-07